Oh My George heeft meer dan 10 jaar ervaring in vastgoed en interieurontwerp. We zijn een vastgoedkantoor, maar wel een vastgoedkantoor nieuwe stijl. Met oog voor esthetiek, passie en een persoonlijke aanpak.

Onze filosofie

Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.ohmygeorge.be en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Oh my George behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Informatie over Oh my George

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Oh my George met maatschappelijke zetel aan het Professor Claraplein 21 bus 403 te 2018 Antwerpen, België. Oh my George is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0818 269 630 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0818 269 630.

3. Contact

Voor specifieke, vastgoedgebonden vragen – omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij Oh my George aan de Vlaamsekaai 27 te 2000 Antwerpen.

Voor algemene of niet-vastgoedgerelateerde vragen kan u Oh my George bereiken via het volgende e-mailadres: karen@ohmygeorge.be.

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Oh my George u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Oh my George, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed, de huur en verhuur van vastgoed, beheer van gebouwen en mogelijke investeringen;
  • Een overzicht van het vastgoed (te koop of te huur) in de portefeuille van Oh my George, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met Oh my George;
  • Een communicatieplatform tussen u en Oh my George, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Oh my George;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee Oh my George u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod.

5. Gebruik

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Oh my George u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het vastgoedaanbod

Oh my George levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar vastgoedaanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare vastgoed. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het vastgoedaanbod van Oh my George op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Oh my George dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen onbeschikbaar zijn. Oh my George doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan Oh my George, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Oh my George treedt op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars: Karen Buyens – 505915. Voor meer informatie over het BIV en de plichtenleer kan u terecht in het kantoor van Oh my George (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Intellectuele eigendomsrechten

Door gebruik te maken van deze website van Oh my George erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Oh my George. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto’s, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oh my George.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Oh my George beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Oh my George aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 Euro. Daarnaast kan u Oh my George niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.ohmygeorge.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Oh my George is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.provas.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.